Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

Повереник

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који штити остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Повереник поступа по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и представља кључну институцију у Србији у случајевима када је угрожено право грађана на приступ информацијама од јавног значаја.

Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сматра се да, у погледу информација о угрожавању и заштити здравља становништва и животне средине, увек постоји оправдани интерес јавности да зна. Другим речима, практично свака информација о стању и мерама заштите животне средине мора бити јавна.

 Поред наведеног, Закон даје посебно привилеговани статус информацијама које се односе на угрожавање или заштиту животне средине, утврђујући рок од 48 сати од пријема захтева као крајњи рок за поступање по захтеву (члан 16. став 2.). Такође, Закон прописује да су од обавезе плаћања трошкова израде и доставе копије докумената ослобођена лица која траже приступ информацијама које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине (члан 17. став 4).


Садржина права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

Основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног значаја су:

- право тражиоца да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену информацију, односно да ли му је она доступна;
- право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију садржи;
- право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа и
- право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова упућивања.

Aко је тражена информација већ доступна јавности, право је тражиоца да га орган упути на то где је и када она објављена. Aко документ садржи делове које јавност нема оправдани интерес да зна, тражилац има право да му орган јавне власти учини доступним остале делове тог документа.

 

Формулари за захтев за приступ информацијама и за жалбе

1. Формулар Захтева за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде.

2. Формулар Жалбе када орган власти није поступио по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) можете преузети овде.

3. Формулар Жалбе против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији можете преузети овде.

Остале формуларе можете преузети овде:
http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html

 

Значајни документи за преузимање

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) можете преузети овде.

Приручник за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
http://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf

 

Контакт подаци Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса: Светозара Марковића 42, 11000 Београд, Србија
E-mail: office@poverenik.rs
Телефон: +381 (0)11 3408 900
Факс: +381 (0)11 2685 023

 

За детаљније информације о делокругу рада и активностима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и о процедури подношења захтева за приступ информацијама или подношења жалбе, посетите Интернет презентацију Повереника:
http://www.poverenik.rs