Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

Корисни линкови

Архуска Конвенција

Интернет презентација Секретаријата UNECE Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине.

https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/introduction

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који штити остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.

http://www.poverenik.rs

 

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине обавља стручне послове који се односе на развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине, спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине, као и друге послове одређене законом.

http://www.sepa.gov.rs

 

Министарство заштите животне средине Републике Србије

Министарство заштите животне средине Републике Србије, поред других активности на пољу заштите животне средине, такође ради и на имплементацији одредби Архуске конвенције које се односе на питање доступности информација о животној средини јавности.

https://www.ekologija.gov.rs/

Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије је јавна стручна установа која обавља делатност заштите, промоције и очувања природне баштине Србије.

http://www.zzps.rs

 

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) – Мисија у Србији

ОЕБС Мисија у Србији пружа подршку примени закона и спроводи праћење правилног функционисања и развоја демократских институција и процеса у Србији; пружа подршку судству и институцијама за спровођење закона у обучавању и реструктуирању.

http://www.osce.org/serbia

 

Народна библиотека Србије

Народна Библиотека Србије је установа културе која обавља библиотечко-информациону делатност и делатност заштите старе и ретке библиотечке грађе.

http://www.nb.rs/

 

COBISS – Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом и бројним другим функцијама, уз могућност коришћења напредног система претраге садржаја. 

http://www.vbs.rs/cobiss/

 

КОБСОН – Конзорцијум библиотека за обједињену набавку

КОБСОН представља национални конзорцијум библиотека Србије, основан са циљем оптимизације набавке страних научних информација, преласка са папирних издања на електронска, унапређења приступа електронским информацијама и промоције домаћег научног издаваштва.

http://kobson.nb.rs

 

SCIndeks – Српски цитатни индекс

SCIndeks је српски национални цитатни индекс, развијен да служи као допуна међународним цитатним индексима; реферише домаће часописе категоризоване као периодичне публикације научног карактера, и садржи преко 1.5 милиона референци из више од 100,000 чланака, од којих је готово половина доступна у виду пуног текста.

http://scindeks.ceon.rs/

 

Архив Србије

Архив Србије прикупља, чува, врши заштиту и сређивање архивске грађе и омогућава њено коришћење у научне и друге сврхе.

https://arhivsrbije.rs/#cyr

 

Републички завод за статистику 

Републички завод за статистику обавља стручне послове који се односе на организацију и спровођење статистичких истраживања, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података, развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара, као и друге послове одређене законом.

www.stat.gov.rs

 

РХМЗ - Републички хидрометеоролошки завод Србије

Републички хидрометеоролошки завод Србије је референтна установа са пуном одговорношћу за израду и презентовање прогноза времена и вода, давање упозорења и најава за ванредне и опасне метеоролошке и хидролошке појаве. Интернет презентација садржи актуелне хидролошке, метеоролошке и друге податке који се свакодневно прикупљају.

http://www.hidmet.gov.rs

 

Архус центар Крагујевац

Архус центар Крагујевац је основан са циљем да успостави сарадњу између грађана и локалне самоуправе и омогући демократске процесе из области заштите животне средине; циљне групе пројекта су грађани, представници локалних самоуправа и представници медија.

http://www.aarhus.org.rs

 

Регионални Архус центар Суботица

Регионални Архус центар Суботица има за циљ успостављање сарадње између локалне самоуправе и грађана, те њихово боље информисање и едукацију да би се активније укључили у доношење одлука, што ће омогућити спровођење демократских процеса из области заштите и унапређења  животне средине.

http://www.aarhussu.rs

 

Архус Центар Нови Сад

Архус Центар Нови Сад је основан са циљем успостављања сарадње између грађана и локалних самоуправа које су главни носиоци обавеза из Архуске конвенције, а које се односе на право грађана на информацију о животној средини, учешће јавности у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине и права на правну заштиту.

http://aarhusns.rs

 

Архус Центар Јужне и Источне Србије

Архус Центар Јужне и Источне Србије је основан са циљем успостављања сарадње између грађана и локалних самоуправа у овом региону које су главни носиоци обавеза из Архуске конвенције, а које се односе на право грађана на информацију о животној средини, учешће јавности у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине и права на правну заштиту.

http://www.aarhuscentarjis.rs


Стална конфенренција градова и општина

Стална конференција градова и општина представља савез градова и општина Србије са мисијом да заступа интерересе, пружа висококвалитетне услуге и подржава развој и унапређење локалне самоуправе кроз заједничко деловање чланства, у складу са европским стандардима.

http://www.skgo.org/

 

Право на слободан приступ информацијама – Водич за ученике средњих школа у Србији

“Право на слободан приступ информацијама” представља Интернет презентацију намењену ученицима средњих школа, са циљем да унапреди њихову свест о значају права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и о активном коришћењу тог права; презентација је успостављена од стране канцеларије Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

http://www.pravodaznam.rs/

 

INSPIRE – Инфраструктура просторних података у Европској заједници

INSPIRE представља инфраструктуру просторних података на подручју Европске уније, која омогућава размену просторних информација у области животне средине између организација у јавном сектору, као и олакшан слободан приступ јавности просторним подацима широм Европе.

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

 

SEIS - Заједнички информациони систем о животној средини

Заједнички информациони систем о животној средини представља заједничку иницијативу да се успостави интегрисани информациони систем о животној средини на нивоу Европске уније, који би повезао све постојеће процесе прикупљања података и протока информација везане за политику и законодавство Европске уније у области животне средине.

http://ec.europa.eu/environment/seis/

 

Eionet – Европска информациона и осматрачка мрежа у области животне средине

Eionet представља партнерску мрежу која обезбеђује достављање ажурираних података високог квалитета о животној средини из појединачних држава чланица, који служе као подршка процесима управљања животном средином, развоја и евалуације политике о животној средини, и учешћу јавности на националном, европском и глобалном нивоу. Интернет презентација садржи доступну базу података са свим извештајима достављеним од стране Србије.

http://www.eionet.europa.eu/

 

Eurostat

Eurostat представља статистичко одељење Европске Уније, које обезбеђује статистичке податке на нивоу Европе и омогућава компаративне анализе земаља и региона.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

GMES – Глобални мониторинг за животну средину и безбедност

GMES похрањује информације везане за животну средину и безбедност, које су усклађене са препознатим потребама корисника и које покривају велики број различитих области, укључујући податке о копну, води, атмосфери, климатским променама и надзору државних граница.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/

 

Портал о биолошкој разноврсности Србије

Српски портал о биолошкој разноврсности је део глобалне мреже за размену информација установљене Конвенцијом о Биодиверзитету (Clearing House Mechanism - CHM), са циљем да директно понуди или упути на информације о биолошкој разноврсности.

http://biodiverzitet-chm.rs/

 

IUCN Црвена листа угрожених врста

IUCN Црвена листа угрожених врста је међународно препозната као најобимнији и објективни глобални приступ процене статуса угрожености биљних и животињских врста; база података на Интернету садржи детаљне информације за сваку класификовану врсту.

http://www.iucnredlist.org/

 

База података о врстама са CITES листе

CITES (Конвенција о међународном промету угроженим врстама дивље флоре и фауне) има за циљ да обезбеди међународну трговину биљним и животињским врстама која неће имати утицаја на опстанак датих врста; база података о врстама садржи информације о статусу врста обухваћених Конвенцијом, приказане појединачно за сваку државу.

http://www.cites.org