Pretraga dokumenata

Unesite naziv željenog dokumenta ili deo naziva.
Pretražite bazu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvо zaštite životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine

Ažuriranje Ekoregistra

COBISS - Virtuelna biblioteka Srbije

Baza podataka Republičkog zavoda za statistiku

RHMZ - aktuelni hidrometeorološki podaci na području Srbije

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Imaš pravo da znaš! - Vodič za učenike srednjih škola o pravu na slobodan pristup informacijama

Poverenik

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti, koji štiti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Poverenik postupa po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i predstavlja ključnu instituciju u Srbiji u slučajevima kada je ugroženo pravo građana na pristup informacijama od javnog značaja.
Informacije od javnog značaja su one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna. Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, smatra se da, u pogledu informacija o ugrožavanju i zaštiti zdravlja stanovništva i životne sredine, uvek postoji opravdani interes javnosti da zna. Drugim rečima, praktično svaka informacija o stanju životne sredine i merama zaštite životne sredine mora biti javna.

Pored navedenog, Zakon daje posebno privilegovani status informacijama koje se odnose na ugrožavanje ili zaštitu životne sredine, utvrđujući rok od 48 sati od prijema zahteva kao krajnji rok za postupanje po zahtevu (član 16. stav 2.). Takođe, Zakon propisuje da su od obaveze plaćanja troškova izrade i dostave kopije dokumenata oslobođena lica koja traže pristup informacijama koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine (član 17. stav 4).

 

Sadržina prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Osnovna zakonska prava u pogledu pristupa informacijama od javnog značaja su:

- pravo tražioca da mu bude saopšteno da li organ javne vlasti poseduje određenu informaciju, odnosno da li mu je ona dostupna;
- pravo tražioca da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se, bez naknade, omogućiti uvid u dokument koji tu informaciju sadrži;
- pravo tražioca da dobije kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih troškova izrade kopije dokumenta i 
- pravo tražioca da mu se kopija dokumenta pošalje na adresu poštom, faksom, elektronskim putem ili na drugi način, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih troškova upućivanja.

Ako je tražena informacija već dostupna javnosti, pravo je tražioca da ga organ uputi na to gde je i kada ona objavljena. Ako dokument sadrži delove koje javnost nema opravdani interes da zna, tražilac ima pravo da mu organ javne vlasti učini dostupnim ostale delove tog dokumenta.

 

Formulari za zahtev za pristup informacijama i za žalbe

1. Formular Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja možete preuzeti ovde.

2. Formular Žalbe kada organ vlasti nije postupio po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) možete preuzeti ovde.

3. Formular Žalbe protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji možete preuzeti ovde.

Ostale formulare možete preuzeti ovde:
http://www.poverenik.rs/yu/formulari-di.html

 

Značajni dokumenti za preuzimanje

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) možete preuzeti ovde.

Priručnik za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
http://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf

 

Kontakt podaci Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Svetozara Markovića 42, 11000 Beograd, Srbija
E-mail: office@poverenik.rs
Telefon: +381 (0)11 3408 900
Faks: +381 (0)11 2685 023

Za detaljnije informacije o delokrugu rada i aktivnostima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i o proceduri podnošenja zahteva za pristup informacijama ili podnošenja žalbe, posetite Internet prezentaciju Poverenika:
http://www.poverenik.rs