Pretraga dokumenata

Unesite naziv željenog dokumenta ili deo naziva.
Pretražite bazu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvо zaštite životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine

Ažuriranje Ekoregistra

COBISS - Virtuelna biblioteka Srbije

Baza podataka Republičkog zavoda za statistiku

RHMZ - aktuelni hidrometeorološki podaci na području Srbije

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Imaš pravo da znaš! - Vodič za učenike srednjih škola o pravu na slobodan pristup informacijama

Korisni linkovi

Arhuska Konvencija

Internet prezentacija Sekretarijata UNECE Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/introduction

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti, koji štiti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

http://www.poverenik.rs

 

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine, sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine, kao i druge poslove određene zakonom.

http://www.sepa.gov.rs

 

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, pored drugih aktivnosti na polju zaštite životne sredine, takođe radi i na implementaciji odredbi Arhuske konvencije koje se odnose na pitanje dostupnosti informacija o životnoj sredini javnosti.

https://www.ekologija.gov.rs/


Zavod za zaštitu prirode Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije je javna stručna ustanova koja obavlja delatnost zaštite, promocije i očuvanja prirodne baštine Srbije.

http://www.zzps.rs

 

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Misija u Srbiji

OEBS Misija u Srbiji pruža podršku primeni zakona i sprovodi praćenje pravilnog funkcionisanja i razvoja demokratskih institucija i procesa u Srbiji; pruža podršku sudstvu i institucijama za sprovođenje zakona u obučavanju i restruktuiranju.

http://www.osce.org/serbia

 

Narodna biblioteka Srbije

Narodna Biblioteka Srbije je ustanova kulture koja obavlja bibliotečko-informacionu delatnost i delatnost zaštite stare i retke bibliotečke građe.

http://www.nb.rs/

 

COBISS – Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi

COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom i brojnim drugim funkcijama, uz mogućnost korišćenja naprednog sistema pretrage sadržaja. 

http://www.vbs.rs/cobiss/

 

KOBSON – Konzorcijum biblioteka za objedinjenu nabavku

KOBSON predstavlja nacionalni konzorcijum biblioteka Srbije, osnovan sa ciljem optimizacije nabavke stranih naučnih informacija, prelaska sa papirnih izdanja na elektronska, unapređenja pristupa elektronskim informacijama i promocije domaćeg naučnog izdavaštva.

http://kobson.nb.rs

 

SCIndeks – Srpski citatni indeks

SCIndeks je srpski nacionalni citatni indeks, razvijen da služi kao dopuna međunarodnim citatnim indeksima; referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera, i sadrži preko 1.5 miliona referenci iz više od 100,000 članaka, od kojih je gotovo polovina dostupna u vidu punog teksta.

http://scindeks.ceon.rs/

 

Arhiv Srbije

Arhiv Srbije prikuplja, čuva, vrši zaštitu i sređivanje arhivske građe i omogućava njeno korišćenje u naučne i druge svrhe.

https://arhivsrbije.rs/#lat

 

Republički zavod za statistiku

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka, razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara, kao i druge poslove određene zakonom.

www.stat.gov.rs

 

RHMZ - Republički hidrometeorološki zavod Srbije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je referentna ustanova sa punom odgovornošću za izradu i prezentovanje prognoza vremena i voda, davanje upozorenja i najava za vanredne i opasne meteorološke i hidrološke pojave. Internet prezentacija sadrži aktuelne hidrološke, meteorološke i druge podatke koji se svakodnevno prikupljaju.

http://www.hidmet.gov.rs

 

Arhus centar Kragujevac

Arhus centar Kragujevac je osnovan sa ciljem da uspostavi saradnju između građana i lokalne samouprave i omogući demokratske procese iz oblasti zaštite životne sredine; ciljne grupe projekta su građani, predstavnici lokalnih samouprava i predstavnici medija.

http://www.aarhus.org.rs

 

Regionalni Arhus centar Subotica

Regionalni Arhus centar Subotica ima za cilj uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana, te njihovo bolje informisanje i edukaciju da bi se aktivnije uključili u donošenje odluka, što će omogućiti sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja  životne sredine.

http://www.aarhussu.rs

 

Arhus Centar Novi Sad

Arhus Centar Novi Sad je osnovan sa ciljem uspostavljanja saradnje između građana i lokalnih samouprava koje su glavni nosioci obaveza iz Arhuske konvencije, a koje se odnose na pravo građana na informaciju o životnoj sredini, učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za zaštitu životne sredine i prava na pravnu zaštitu.

http://aarhusns.rs

 

Arhus Centar Južne i Istočne Srbije

Arhus Centar Južne i Istočne Srbije je osnovan sa ciljem uspostavljanja saradnje između građana i lokalnih samouprava u ovom regionu koje su glavni nosioci obaveza iz Arhuske konvencije, a koje se odnose na pravo građana na informaciju o životnoj sredini, učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za zaštitu životne sredine i prava na pravnu zaštitu.

http://www.aarhuscentarjis.rs


Stalna konfenrencija gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština predstavlja savez gradova i opština Srbije sa misijom da zastupa intererese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, u skladu sa evropskim standardima.

http://www.skgo.org/

 

Pravo na slobodan pristup informacijama – Vodič za učenike srednjih škola u Srbiji

“Pravo na slobodan pristup informacijama” predstavlja Internet prezentaciju namenjenu učenicima srednjih škola, sa ciljem da unapredi njihovu svest o značaju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i o aktivnom korišćenju tog prava; prezentacija je uspostavljena od strane kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

http://www.pravodaznam.rs/

 

INSPIRE – Infrastruktura prostornih podataka u Evropskoj zajednici

INSPIRE predstavlja infrastrukturu prostornih podataka na području Evropske unije, koja omogućava razmenu prostornih informacija u oblasti životne sredine između organizacija u javnom sektoru, kao i olakšan slobodan pristup javnosti prostornim podacima širom Evrope.

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

 

SEIS - Zajednički informacioni sistem o životnoj sredini

Zajednički informacioni sistem o životnoj sredini predstavlja zajedničku inicijativu da se uspostavi integrisani informacioni sistem o životnoj sredini na nivou Evropske unije, koji bi povezao sve postojeće procese prikupljanja podataka i protoka informacija vezane za politiku i zakonodavstvo Evropske unije u oblasti životne sredine.

http://ec.europa.eu/environment/seis/

 

Eionet – Evropska informaciona i osmatračka mreža u oblasti životne sredine

Eionet predstavlja partnersku mrežu koja obezbeđuje dostavljanje ažuriranih podataka visokog kvaliteta o životnoj sredini iz pojedinačnih država članica, koji služe kao podrška procesima upravljanja životnom sredinom, razvoja i evaluacije politike o životnoj sredini, i učešću javnosti na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou. Internet prezentacija sadrži dostupnu bazu podataka sa svim izveštajima dostavljenim od strane Srbije.

http://www.eionet.europa.eu/

 

Eurostat

Eurostat predstavlja statističko odeljenje Evropske Unije, koje obezbeđuje statističke podatke na nivou Evrope i omogućava komparativne analize zemalja i regiona.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

GMES – Globalni monitoring za životnu sredinu i bezbednost

GMES pohranjuje informacije vezane za životnu sredinu i bezbednost, koje su usklađene sa prepoznatim potrebama korisnika i koje pokrivaju veliki broj različitih oblasti, uključujući podatke o kopnu, vodi, atmosferi, klimatskim promenama i nadzoru državnih granica.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/

 

Portal o biološkoj raznovrsnosti Srbije

Srpski portal o biološkoj raznovrsnosti je deo globalne mreže za razmenu informacija ustanovljene Konvencijom o Biodiverzitetu (Clearing House Mechanism - CHM), sa ciljem da direktno ponudi ili uputi na informacije o biološkoj raznovrsnosti.

http://biodiverzitet-chm.rs/

 

IUCN Crvena lista ugroženih vrsta

IUCN Crvena lista ugroženih vrsta je međunarodno prepoznata kao najobimniji i objektivni globalni pristup procene statusa ugroženosti biljnih i životinjskih vrsta; baza podataka na Internetu sadrži detaljne informacije za svaku klasifikovanu vrstu.

http://www.iucnredlist.org/

 

Baza podataka o vrstama sa CITES liste

CITES (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje flore i faune) ima za cilj da obezbedi međunarodnu trgovinu biljnim i životinjskim vrstama koja neće imati uticaja na opstanak datih vrsta; baza podataka o vrstama sadrži informacije o statusu vrsta obuhvaćenih Konvencijom, prikazane pojedinačno za svaku državu.

http://www.cites.org